Informácia o spracúvaní osobných údajov 

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Údaje o prevádzkovateľovi:

Mgr. Eliška Reptová so sídlom Hurbanova 22/11, Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, IČO: 48263478 (ďalej len Prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje Mgr. Eliška Reptová:

Pre prípadné otázky o spracúvaní osobných údajov a podanie námietok a naplnenie práv dotknutej osoby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@zivotvsuvislostiach.sk alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa: Mgr. Eliška Reptová, Hurbanova 22/11, 906 13 Brezová pod Bradlom.Práva dotknutej osoby:

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. Nariadenia najmä

Dotknutá osoba má súčasne podľa článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 

Uvedených práv sa dotknutá osoba môže domáhať za podmienok ustanovených Nariadením.

Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie vždy, ak je to technicky možné.

Účely spracúvania a ich právny základ: 

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú účastníci súťaže organizovanej Prevádzkovateľom je/sú:

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje budú uchovávané v závislosti od účelu spracúvania nasledovne:

Doba spracúvania osobných údajov

Plnenie zmluvného vzťahu                5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu

Vedenie evidencie záujemcov o podujatia,         3 roky od ukončenia predzmluvného

produkty, kupujúcich a účastníkov podujatí         alebo zmluvného vzťahu

Vedenie účtovníctva                    10 rokov

Databáza osôb dostávajúcich newsletter        Po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby.

Splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa    Doba určená príslušnými právnymi predpismi

Propagácia podujatí na webovom sídle

Prevádzkovateľa         v zmysle registratúrneho poriadku.

Poskytovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, okrem situácií, kedy táto povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo ak je to potrebné pre plnenie zmluvných povinností.

Pre plnenie zmluvných povinností sú ako sprostredkovatelia (v zmysle čl. 28 Nariadenia) poverení spracúvať vaše osobné údaje nasledovné subjekty alebo skupiny subjektov:

Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na platformách sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu vašich osobných údajov ako dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností.

Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na:

Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

You Tube:

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=sk

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FUN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami, interakcia k témam ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/YouTube.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem.  Našim oprávneným záujmom je lepšia komunikácia s dotknutými osobami prostredníctvom sociálnych sietí.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci, alebo ak to nevymažeme my ako Prevádzkovateľ.

Používanie súborov „cookie“

Prevádzkovateľ môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok.

„Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo webovom prehliadači (sú spracúvané pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom a internetovú reklamu).

„Cookies“ na webovom sídle Prevádzkovateľa sú :

.

Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok Prevádzkovateľa, môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k dispozícii napr. na stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok. Dodávatelia prehliadačov na svojich stránkach informujú o ich možnostiach riadenia cookies. 

Tretie krajiny:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Neposkytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi znemožňuje prípravu a uzatvorenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

V Brezovej pod Bradlom, dňa: 1.1.2O21

Mgr. Eliška Reptová